OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Společné jmění manželů v roce 2014 

13.10.2013, zdroj http://finexpert.e15.cz/

Předmanželská smlouva není zbytečný výmysl. 

Láska je krásná věc a sňatek – když máte štěstí – jejím završením i začátkem dlouhého krásného období. Nicméně odložme růžové brýle a přiznejme si, ženikdy nevíme, jak dlouho nám vydrží a co bude za pět, deset, patnáct let. Než
abychom zpětně litovali, je dobré alespoň popřemýšlet nad majetkovými poměry nás i partnera a zda by nebylo vhodné některé aspekty upravit smlouvou. Není to romantické, ale může se to vyplatit. 
Společné jmění manželů je specifická forma spoluvlastnictví, která může vzniknout jen mezi manžely a má vlastní úpravu odlišnou od obecného spoluvlastnictví. Patří do něj majetek, který získá jeden nebo oba po dobu trvání manželství, i dluhy, které ve stejné době vznikly jednomu nebo oběma.
Naopak do něj nepatří věci, které 
 • slouží osobní potřebě jednoho z manželů (například oblečení, sportovní vybavení). 
 • jeden z manželů nabyl darem, děděním, nebo odkazem, ledaže dárce čizůstavitel projevil jiný úmysl. Například dostane-li jeden z manželů od rodičů auto, bude náležet pouze jemu. 
 • nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech, například finanční kompenzace za újmu na zdraví. 
 • nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví (například prodejem auta, které patří výlučně jednomu z manželů). 
 • nabyl jeden z manželů náhradou za ztrátu, poškození, nebo zničení svého výhradního majetku.
V případě pochybností se má za to, že o majetek či dluhy patřící do společného jmění manželů jde.

Manželé mohou své společné jmění domluvou rozšířit či zúžit.

Také snoubenci mohou ještě před svatbou své budoucí poměry v manželství upravit. Úprava rozsahu musí být vždy provedena ve formě notářského zápisu. V současné době jsou manželské smlouvy pro účely dědického řízení  vedeny Notářskou komorou v Centrální evidenci manželských smluv. Nově by měl vzniknout veřejný seznam, do něhož se na návrh alespoň jednoho z manželů bude zapisovat, v čem si manželé dohodli režim odchylný od zákonného. Toto ustanovení by mělo chránit například věřitele.  
Snoubenci či manželé (úprava však nepůsobí zpětně) se mohou dohodnout na tom, že: 
 • budou mít oddělená jmění – to znamená, že cokoli jeden z manželů nabude, získává do svého výlučného vlastnictví 
 • vyhradí vznik společného jmění až ke dni zániku manželství – do společného jmění patří jen ten majetek nabytý za trvání manželství, který v den zániku manželství je stále ve vlastnictví jednoho z manželů. 
 • rozšíří či zúží rozsah – v případě rozšíření mohou do společného jmění patřit i věci zákonem jinak vyloučené (například věci sloužící osobní potřebě). 

Zánik manželství představuje rovněž zánik společného jmění manželů.

Při vypořádání společného jmění manželů se vychází z předpokladu, že podíly obou manželů na majetku jsou stejné. Ideální variantou vyrovnání je uzavření dohody v písemné formě, nedojde-li k ní, na návrh některého z manželů provede vypořádání společného jmění manželů soud. 
Občanský zákoník § 143a:
 1. Manželé mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu rozšířit nebo zúžit stanovený rozsah společného jmění manželů. Takto mohou manželé změnit rozsah majetku a závazků nabytých či vzniklých v budoucnosti, ale i majetku a závazků, které již tvoří jejich společné jmění. Předmětem této smlouvy mohou být i jednotlivé majetkové hodnoty a závazky. Jestliže je předmětem smlouvy nemovitost, která již náleží do společného jmění manželů nebo do výlučného majetku jednoho z nich, nabývá smlouva účinnosti vkladem do katastru nemovitostí. 
 2. Manželé mohou dále smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu vyhradit zcela nebo zčásti vznik společného jmění manželů ke dni zániku manželství, pokud nejde o věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti. 
 3. Muž a žena, kteří chtějí uzavřít manželství, mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu upravit své budoucí majetkové vztahy v manželství obdobně. 
 4. Manželé se mohou vůči jiné osobě na smlouvu uvedenou v předcházejících odstavcích odvolat jen tehdy, jestliže je jí obsah této smlouvy znám. 

Rok 2014 přinese změny. 

Nový občanský zákoník zavádí velké změny především v oblasti dluhů. Součástí společného jmění budou dluhy převzaté za trvání manželství – i ty, o kterých druhý z manželů neví – musí se však jednat o dobrovolně převzatý dluh, tzn. takový, který vzniká z vůle manžela (manželů), nejčastěji uzavřením smlouvy.
A tak například když jeden z manželů způsobí autonehodu, povinnost uhradit škodu není dobrovolně převzatým dluhem a nepatří proto do společného jmění. 
Pokud se dluh týká majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, pak do společného jmění patří pouze v tom rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku. 

Příklad: Manžel vlastní dům, který pronajímá. Zisk z pronájmu za dobu trvání manželství činí 500 tis. Kč. Dům má poškozenou střechu, její oprava stojí 700 tis. Kč. Dluh za opravu ve výši 700 tis. Kč tak do společného jmění
patří pouze do výše zisku z pronájmu domu (tedy 500 tis. Kč), ve zbytku tíží pouze manžela – vlastníka domu. (zdroj: PRK Partners)  Součástí společného jmění se stává i zisk z výlučného majetku. Bude-li tedy mít jeden z manželů ještě před svatbou akcie, pravidelně vyplácené dividendy se stanou součástí společného jmění manželů. Nicméně akcie jsou stále výlučným majetkem, a tak si manžel sám může rozhodovat o tom, zda je prodá či jinak s nimi naloží.  Stejně tak je součástí společného jmění mzda každého z manželů.

Dluh naopak nespadá do společného partnerství, je, převezme-li jej jeden z manželů bez souhlasu druhého a nejedná se o uspokojování každodenních nebo běžných potřeb rodiny. V záležitostech, které nejsou běžné a týkají se společného jmění manželů by totiž měli manželé jednat společně, se souhlasem druhého a při porušení se může opomenutý manžel dovolat
neplatnosti takového jednání.

Celý článek si můžete stáhnoz v pdf souboru do svého PC ZDE